De grootste online bookmaker en casino vergelijkingssite voor online kansspelen Sport, Casino, Poker, Bingo en Games.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden hierna de volgende termen als volgt bepaald:

Algemene Voorwaarden

Onderstaand document, heeft betrekking op gebruik en toegang van de hierna beschreven website.

Exploitant

De besloten vennootschap naar Nederlands recht, LS Consulting BV met KVK-nummer: 81109032 (met handelsnaam NLBookmaker.NL). Postadres: Postbus 621, 1500 EP in Zaandam. E-mail: info@nlbookmaker.nl.

Bezoeker/Online kansspeler

Elk persoon van 18 jaar en ouder, die gebruik wil maken van en toegang wil hebben tot de website.

Diensten

Exploitant informeert op de website over online bookmakers van sport, casino, poker en games en biedt over deze onderwerpen een online website aan en stelt aan bezoekers en gebruikers informatie en faciliteiten ter beschikking, zoals vergelijkingen, reviews en verschillen van bookmakers en informatie over deze bookmakers.

Gebruiker

Elk persoon die zich op een geldige wijze heeft geregistreerd, akkoord is met onze privacyverklaring en gebruik maakt van de website door exploitant.

Account

Alle persoonlijke registratie-en inloggegevens die zijn gekoppeld aan het gebruik van de website en de diensten aangeboden door exploitant.

Website

De website https://nlbookmaker.nl.

Artikel 2: Algemene Voorwaarden

2.1 – De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op gebruik en toegang van de website.

2.2 – Gebruik en toegang tot de website is slechts toegestaan mits de Algemene Voorwaarden worden nageleefd.

2.3 – De rechtsverhouding tussen exploitant enerzijds en de bezoeker en gebruiker anderzijds worden geregeld door de Algemene Voorwaarden.

2.4 – Gebruikers en bezoekers verklaren kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden bij registratie.

2.5 – Bezoekers verklaren kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door het gebruik van de website.

2.6 – Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden ontstaat tussen de gebruiker en exploitant een overeenkomst binnen het kader waarvan gebruiker gebruik kan maken van de diensten die exploitant op de website aanbiedt.

2.7 – Exploitant behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig bij te werken of te wijzigen. In het geval de Algemene Voorwaarden worden bijgewerkt en/of gewijzigd worden gebruikers – alvorens de bijgewerkte en/of gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden – via het emailadres geïnformeerd dat gekoppeld is aan het account.

Artikel 3: Website

3.1 – De website wordt aangeboden en beheerd door exploitant. Op deze website biedt exploitant enkel diensten aan.

3.2 – De exploitant biedt op geen enkele manier (online) kansspelen aan.

3.3 – De website kan een link bevatten naar de website van een online bookmaker van weddenschappen, casino of derden. Wanneer een bezoeker of gebruiker klikt op de link en de website verlaat, bijvoorbeeld om nader kennis te nemen van het aanbod van een online bookmaker van weddenschappen,casino  of derden, komt hij of zij terecht op een andere website waarover exploitant geen zeggenschap of invloed heeft.

 Artikel 4: Rechten en Plichten van Bezoekers/Gebruikers

4.1 – Algemeen

4.1.1 – De bezoeker en gebruiker onthouden zich van gedrag dat schade kan toebrengen aan (de reputatie van) exploitant, de website, andere bezoekers en/of andere gebruikers.

4.1.2 – Het is eveneens niet toegestaan om de inhoud van de website, of een deel daarvan, op wat voor wijze ook te downloaden, te gebruiken, weer te geven of door te geven met de doelstelling om met computervirussen of enige andere code of software, de normale werking of de functies van de website te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, evenals om de aangepaste inhoud terug aan te bieden of te gebruiken.

4.1.3 – In het geval dat exploitant redelijkerwijs van oordeel is dat de bezoeker of de gebruiker de Algemene Voorwaarden niet naleeft, behoudt exploitant zich het recht voor het account op te zeggen of te blokkeren, en de bezoeker of gebruiker de verdere toegang tot de website te ontzeggen, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook, en niettegenstaande verdere (gerechtelijke) stappen die exploitant nog zou kunnen nemen.

 4.2 – Registratie

4.2.1 – Gebruikers kunnen alleen deelnemen aan de diensten die door de exploitant worden aangeboden.

4.2.2 – De volgende gegevens moeten worden verstrekt in het kader van de registratie: e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord. In bepaalde gevallen zijn aanvullende gegevens vereist (bv adres, postcode, woonplaats) die de gebruiker zal moeten verstrekken aan de exploitant.

4.2.3 – Exploitant behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te weigeren indien zij meent dat dit een ongepaste gebruikersnaam en/of wachtwoord is, dit in strijd is met de openbare orde en/of goede normbesef en/of aanleiding kan geven tot verwarring.

4.2.4 – Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het eerlijk, volledig en nauwkeurig invoeren en actueel houden van zijn registratie-en logingegevens.

4.3 – Account

4.3.1 – Een Gebruiker mag slechts één account openen en kan alleen gebruik maken van de diensten van exploitant door dit account. Het is niet toegestaan om meerdere accounts te hebben.

4.3.2 – Exploitant behoudt zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen indien zou blijken, of indien exploitant een redelijk vermoeden heeft, dat een gebruiker of andere persoon, direct of indirect, meerdere accounts zou hebben geopend of tot zijn beschikking zou hebben. Deze maatregelen omvatten in ieder geval het blokkeren van de account(s). In dit specifieke geval kunnen de betrokken personen geen enkel recht laten gelden ten aanzien van de accounts.

4.3.3 – In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de registratie-en logingegevens, dient de gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Exploitant zal in dat geval een redelijke inspanning leveren om de gebruiker opnieuw toegang te verlenen tot zijn account.

4.3.4 – Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van zijn registratie-en logingegevens, waaronder zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op de account.

4.4 – Naleven van toepasselijke wetgeving

4.4.1 – Bezoekers en gebruikers leven steeds de toepasselijke wetgeving na.

4.4.2 – Minderjarige bezoekers mogen op geen enkele manier geen gebruik maken van de diensten die door exploitant worden aangeboden, met inbegrip van het openen van een account.

4.4.3 – In geval van schending van de toepasselijke wetgeving staat het exploitant vrij om de registratie, het account te schorsen, te blokkeren of te annuleren. Exploitant heeft ook het recht de Kansspelautoriteit en/of enige andere bevoegde overheidsinstantie hierover te informeren, en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om desgevallend een schadevergoeding te vorderen van de gebruiker of bezoeker.

4.4.4. – Gebruikers en bezoekers die een (geld)prijs winnen in het kader van de geleverde diensten erkennen en aanvaarden dat de verantwoordelijk op het betalen van eventuele belastingen.

 4.5 – Sanctie bij niet naleven van de Algemene Voorwaarden

4.5.1 – Behoudens andere sancties die worden vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan exploitant, in het geval van een schending van de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving, één of meerdere van de volgende sancties nemen: opheffen of schorsen van de registratie van de gebruiker, schorsen of uitsluiten van de account, toegang ontzeggen en/of gebruik maken van de website.

Artikel 5: Voorwaarden en duur van de overeenkomst en het opzeggen van de overeenkomst

5.1 – Tussen de gebruiker en exploitant is een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd.

5.2 – Gebruiker heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen. In dat geval moet de gebruiker een e-mail sturen naar nlbookmakernl@gmail.com.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 – Exploitant tracht om alle informatie beschikbaar op de website regelmatig te controleren en met gepaste vakkundigheid en zorg aan te bieden. Exploitant geeft geen garantie dat de ter beschikking gestelde informatie en inhoud op de website, in het bijzonder de informatie die de online aanbieder van weddenschappen aan exploitant verstrekken, te allen tijde volledig, juist en/of actueel is of dat deze permanent en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn.

6.2 – Exploitant garandeert evenmin dat de website of de server die zij beschikbaar maakt, ten alle tijden vrij is van virussen, programmafouten en/of andere schadelijke elementen, evenwel dat gebreken onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd.

6.3 – Elke gebruiker en bezoeker erkent en aanvaardt dat de website en haar inhoud onderhevig kunnen zijn aan tijdelijke technische problemen, zoals onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of andere problemen die de werking van de website verstoren, zonder dat de exploitant hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

6.4 – Exploitant wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door het verlies van zaken, gederfde winst, bedrijfsstilstand en daarmee samenhangende schade, verlies van bedrijfsinformatie, of enige andere geldelijke of gevolgschade roerend of onroerend) ten gevolge van (tijdelijke) problemen zoals verwoord in de artikelen 6.2 en 6.3 of het gebruik van de website, behoudens de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van exploitant. Evenmin kan exploitant aansprakelijk worden gehouden voor de schade of verlies die gebruiker zou lijden ten gevolge van gebruik van de diensten, in het bijzonder het opvolgen van tips, informatie van (andere) gebruikers en/of van de online bookmaker van weddenschappen die beschikbaar is op de website.

6.5 – In geen enkel geval zal exploitant aansprakelijk zijn voor de schade die te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de gebruikers en bezoekers van de website. De gebruikers en bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit hun fout of nalatigheid bij het gebruik van de website, waarbij exploitant zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de gebruiker en/of bezoeker.

6.6 – Gebruikers en bezoekers gaan ermee akkoord, onmiddellijk en op zijn verzoek, exploitant volledig te vergoeden, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, boetes, straffen, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, voor een schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

Artikel 7: Privacy

7.1 – Om de diensten te kunnen aanbieden verzamelt en verwerkt Exploitant (persoons)gegevens van de Gebruikers. Hierop is het Privacyverklaring van toepassing.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 – Exploitant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.

8.2 – De website en alle inhoud die daarop beschikbaar is, is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. Het kopiëren van (delen van) de website, zonder toestemming van exploitant, is verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. 

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1 – Gebruikers of bezoekers kunnen zich bij problemen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Algemene Voorwaarden richten tot de klachtendienst van exploitant via het volgende adres: info@nlbookmaker.nl.

Artikel 10: Verantwoord spelen

10.1 – Bij het informeren over het aangaan van weddenschappen is het belangrijk dat er wordt gewezen op de risico’s van het aangaan van weddenschappen. Exploitant biedt op geen enkele manier zelf weddenschappen en casino aan. Exploitant tracht wel om de gevaren en risicofactoren van het deelnemen aan weddenschappen en casino te omschrijven in diverse artikelen.

Artikel 11: Toepasselijkheid recht en geschillen

11.1 – Nederlands recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die hierop betrekking hebben.

11.2 – Indien er geschillen rijzen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, trachten partijen deze in eerste instantie zelf op te lossen.

11.3 – Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van de bezoeker of gebruiker, mits deze een consument is in de zin van artikel 6:193, eerste lid, aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek, om een rechtsvordering in te stellen tegen exploitant voor de rechter van de woonplaats, of bij gebreke daarvan, van het werkelijk verblijf van de bezoeker of gebruiker. Exploitant gunt een termijn van één maand, nadat exploitant zich op dit artikel beroept, om voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 12: Slotbepaling

12.1 – Indien een bepaling of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval naar redelijkheid en de billijkheid (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Laatste update aan deze pagina 1 maart 2022.

 
NLBookmaker.NL
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Malcare WordPress Security